Na czym polega przygotowanie opracowania?

Specyfika wyceny składników kapitału niematerialnego na potrzeby komercjalizacji

Proces komercjalizacji wiedzy obejmuje składniki kapitału intelektualnego [IP], które z założenia są innowacyjne na rynku, na który są adresowane. To powoduje, że ich realny potencjał komercyjny w panujących warunkach gospodarczych jest bardzo trudny, o ile w ogóle możliwy do oszacowania. Cecha ta nadaje wycenie przedmiotowych składników silną specyfikę.

Wycena składników IP w ramach komercjalizacji – Standard BOMIS®-u

Pierwsze kryterium kwalifikacyjne w ramach procesu wyceny polega ustaleniu, czy projekt uwzględnia zaangażowanie konkretnego przedsiębiorstwa komercyjnego. Jeśli tak, możliwa jest wycena składnika IP na podstawie metody dochodowej [opartej na oczekiwanych korzyściach ekonomicznych z komercjalizacji w przyszłości]. Metoda ta wymaga skonkretyzowanego lub co najmniej ramowego planu biznesowego.

Jeśli nie jest znany przyszły nabywca, najbardziej logicznym sposobem wyceny [poza wartością odtworzenia] jest zastosowanie procedury optymalizacji kontraktu licencyjnego. Optymalizacja kontraktu licencyjnego polega na tym, że przy zdefiniowanej wartości odtworzenia [lub zastąpienia] efektów prac naukowo-badawczych, okresie potencjalnego generowania dzięki tym efektom przewagi konkurencyjnej [okres umowy licencyjnej] i rentowności przyszłego biznesu, można określić wszystkie parametry kontraktu licencyjnego w ten sposób, aby strony umowy partycypowały w korzyściach na zbliżonym poziomie. Większość parametrów [poza wielkością sprzedaży produktów/usług opartych np. na nowej technologii] jest zazwyczaj do oszacowania na podstawie rankingów sektorowych. Tym samym proces optymalizacji kontraktu licencyjnego pozwala na:

a)      oszacowanie minimalnej wartości sprzedaży rocznej, od której naliczane miałyby być opłaty licencyjne [wyznacza to minimalne kryterium kwalifikacyjne dla zainteresowanych rozwiązaniem firm];

b)      oszacowanie tzw. wartości licencyjnej wycenianych składników IP, postrzeganej na ogół, jako pożądana i komunikatywna metoda wyceny.

Proces optymalizacji umożliwia także zastosowanie metod mnożnikowych wyceny składników IP, co ma głównie znaczenie studialne, porównawcze i weryfikacyjne. Metoda mnożnikowe bazują na wielu parametrach, takich jak wartość nakładów wdrożeniowych, wartość sprzedaży, wybrane salda wyników finansowych sprzedaży.

ZAKRES USŁUGI 

W ramach procesu analizy możliwości wyceny składnika IP do celów komercjalizacji BOMIS® opiera swoje opracowania na następujących zasadniczych obszarach.

  1. Analizuje przedmiot wyceny pod względem formalnoprawnym [prawo własności do efektów projektu i jego ograniczenia].
  2. Analizuje przedmiot wyceny pod względem ekonomicznym [czy jest wskazany odbiorca efektów prac, jakie przesłanki przemawiają za powodzeniem procesu komercjalizacji, dostępne analizy rynkowe dotyczące sektora].
  3. Dokonuje wyceny według możliwie najszerzej pojmowanej metodologii wyceny IP, w zależności od statusu projektu [powyższe zestawienie].

 

Konfiguracja metod wyceny w określonych warunkach realizacji projektu

Metoda wyceny IP

Znany końcowy odbiorca efektów projektu naukowo-badawczego

Odbiorca efektów projektu naukowo-badawczego nieokreślony

Metoda odtworzenia kosztów prac [lub kosztów zastąpienia]

TAK

TAK

Metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych zyskach lub przepływach pieniężnych

TAK

NIE

Metoda licencyjna

TAK

TAK [w ramach optymalizacji kontraktu licencyjnego]

Metoda podziału struktury IP

TAK

NIE

Metoda ceny premii

TAK

NIE

Metody mnożnikowe

TAK

TAK [na bazie wskaźników statystycznych w sektorze]

Metoda rynkowa [porównawcza]

Rynkowa metoda wyceny innowacyjnych składników IP jest utopią [bo innowacyjny składnik nie ma  ścisłej skali odniesienia]. Jednak przez pryzmat opartych na statystykach metod mnożnikowych można mówić w pewnym, raczej dużym przybliżeniu o metodach porównawczych. Mnożniki powstały przecież na bazie porównań spółek sektorowych i związanych z nimi realnych transakcji.

 

  1. Dokonuje procesu optymalizacji hipotetycznego kontraktu licencyjnego, określając jego podstawowe parametry finansowe [rekomendowana długość umowy, zalecana baza odniesienia stawki licencyjnej, stawka licencyjna i jej struktura [część stała, część zmienna] – zgodnie z zapytaniem ofertowym [ licencja wyłączna, niewyłączna, najem, dzierżawa, użyczenie sprzedaż praw, etc.].
  2. Przeprowadza analizę wrażliwości i ryzyka wyceny.
  3. Realizuje inne, uzgodnione wcześniej ze Zleceniodawcą analizy ekonomiczne, odniesione już konkretnie do danego składnika IP.
  4. Przygotowuje raport w wersji drukowanej lub elektronicznej wg ustaleń.

 

Jak przebiega proces obsługi?

Na wstępie prosimy o wypełnienie przesłanego drogą elektroniczną kwestionariusza porządkującego informacje na temat zlecenia. 

ZAPYTAJ O WYCENĘ ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, INNEGO AKTYWA NIEMATERIALNEGO

ZAPYTAJ O WYCENĘ ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, INNEGO AKTYWA NIEMATERIALNEGO

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Na tej podstawie przygotowywana jest oferta. W przypadku jej akceptacji, usługa rozpoczyna się od wizyty w przedsiębiorstwie lub organizacji zleceniodawcy i konsultacji z nim oraz zbierania danych. Opracowywane są raporty w wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą, a następnie odbywa się ich prezentacja multimedialna. 
W przypadkach niewymagających bezpośredniego kontaktu lub w przypadkach szczególnych dane są odbierane w formie elektronicznej i taką też formę ma opracowany raport konsultingowy. Jest on przesyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?