Na czym polega wycena wartości niematerialnych i prawnych?

 

Wycena marek jako składnika aktywów przedsiębiorstwa, uwzględniać powinna trzy podstawowe podejścia:

 • Wartość kosztowa [wartość odtworzeniowa, Cost-based Value], opierająca się na identyfikacji ogólnych kosztów budowania, wykreowania i promocji marki.
 • Wartość dochodowa [Revenue-based Value], odniesiona do przyszłych oczekiwanych dochodach generowanych dzięki marce, których wartość jest zaktualizowana na moment pomiaru na podstawie techniki dyskontowania.
 • Wartość rynkowa [Market-based Value], uzyskiwana poprzez porównywanie wycenianej marki z rynkową wartością transakcji podobnych marek, niedawno nabytych lub przejętych ewentualnie oparta na wielkości opłat licencyjnych dotyczących marek tej samej kategorii.

Standardowe procedury wyceny dochodowej uwzględniają następujące techniki:

 • kapitalizacja nadwyżek finansowych [profit differentials] oraz przyrostów zysków [incremental earnings] związanych z wycenianą marką;
 • wartość zaktualizowana netto [NPV] przyrostowych przepływów pieniężnych [incremental cash flows] związanych z wycenianą marką;
 • kapitalizacja przypisanej marce opłaty licencyjnej [imputed royalty stream].

Dzięki zastosowaniu powyższych metod możliwe jest określenie zakresu wartości i ocena rezultatów wyceny z różnych perspektyw. Zalecanym sposobem jest zastosowanie wybranej metody wyceny – najbardziej adekwatnej do specyfiki marki - uważanej za bazową, a następnie zastosowanie innych procedur analizy w celach weryfikacyjnych. 
W procesie wyceny zgodnym ze standardem BOMIS-u priorytetowe znaczenie nadaje się analizie perspektyw generowania zysków operacyjnych na markowym produkcie. Z tego powodu istotną rolę odgrywa zarówno analiza finansowa sprzedaży tego produktu ex post, jak i plan finansowy związany z prognozą tej sprzedaży. Dane zgromadzone w tym procesie stają się podstawą do wyceny marki wg szczegółowej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF]. Metoda ta jest uznawana za jedną z najbardziej wiarygodnych, bowiem oparta jest na realnych założeniach i dotyczy horyzontów najbardziej interesujących i newralgicznych z punktu widzenia Zarządu przedsiębiorstwa.

Jak przebiega proces obsługi?
Na wstępie prosimy o wypełnienie przesłanego drogą elektroniczną kwestionariusza porządkującego następujące informacje:

 • cel zlecenia,
 • branża, w której działa firma,
 • roczny poziom obrotów [min. 3 ostatnie okresy obrotowe, w tym bieżący],
 • zysk operacyjny firmy [EBIT, 3 ostatnie okresy obrotowe, w tym bieżący],
 • zatrudnienie bieżące [w etatach].

Na tej podstawie przygotowywana jest oferta. W przypadku jej akceptacji, usługa rozpoczyna się od wizyty w przedsiębiorstwie lub organizacji  zleceniodawcy i konsultacji oraz zbierania danych. Opracowywane są raporty w wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej ze zleceniodawcą, a nastepnie odbywa się ich prezentacja multimedialna. W przypadkach niewymagających bezpośredniego kontaktu lub przypadkach szczególnych dane są odbierane w formie elektronicznej i taką też formę ma opracowany raport konsultingowy. Jest on przesyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.

Jaka jest standardowa zawartość raportu z wyceny? 

Raport zawiera:

 • charakterystykę otoczenia ekonomicznego i jego wpływ na perspektywy rozwojowe badanej jednostki;
 • analizę rynku działalności jednostki: analiza marketingowa wg schematu 5 sił konkurencji M.Portera, oszacowanie wartości dziedziny [sektora] działalności jednostki;
 • streszczenie wyników analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tej działalności związanego z wycenianą marką;
 • identyfikację rekomendowanego modelu strategii rynkowej jednostki w odniesieniu do obszaru działalności związanego z wycenianą marką:
 • analizę sfery zarządzania i schematu funkcjonalnego jednostki [organizacja, łańcuch wartości] – charakterystyka planowanych zmian w stosunku do stanu bieżącego;
 • ocenę potencjału kapitału marki [brand equity];
 • oszacowanie udziału wycenianej marki w zyskach operacyjnych przedsiębiorstwa;
 • analizę źródeł przychodów jednostki związanych z wyceniana marką: planowana struktura sprzedaży, planowana dynamika sprzedaży produktów / usług oraz towarów [realna, nominalna], planowana struktura pozostałych przychodów operacyjnych, planowane przychody finansowe;
 • analizę kosztów operacyjnych związanych z wyceniana marką: planowana struktura kosztów wg rodzaju [udział w sprzedaży], planowane pozostałe koszty operacyjne, planowane koszty finansowe;
 • analizę wyniku finansowego po opodatkowaniu NOPLAT [net operating profit less adjusted taxes] w badanym okresie prognozy: porównanie planowanego wyniku finansowego 
  z wynikami historycznymi, analiza trendów kształtujących przychody i koszty.
 • wycenę wartości dochodowej marki wg metody zdyskontowanych zysków po opodatkowaniu [NOPLAT];
 • wycenę wartości majątkowej marki na podstawie danych przedsiębiorstwa o wydatkach ponoszonych na kreowanie marki w okresie historycznym;
 • wycenę wartości marki na podstawie metody ceny premii [price premium] w przypadku, gdy stwierdzone zostaną przesłanki do zastosowania tej metody;
 • wycenę marki poprzez szacowanie jej udziału w reputacji przedsiębiorstwa: wycena reputacji przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod bazowych [dochodowej i majątkowej] 
  oraz metod wartości mieszanej, oszacowanie udziału wycenianej marki w reputacji przedsiębiorstwa i wycena jej wartości jako części skapitalizowanej reputacji;
 • wycenę marki na podstawie metody skapitalizowanych opłat licencyjnych [w przypadku stwierdzenia wysterowania przesłanek do zastosowania tej metody];
 • analizę możliwości zastosowania innych metod wyceny marki: metoda siły wizerunku marki [share of mind], metoda porównań rynkowych [market value];
 • podsumowania i wnioski: zestawienie wyników wyceny wartości godziwej marki, procedura identyfikacji ostatecznego wyniku wyceny oraz pola negocjacji wartości marki, rekomendacje.

Integralną częścią tego opracowania jest analiza ekonomiczno-finansowa segmentu działalności przedsiębiorstwa użytkującego znak towarowy w zakresie sprzedaży znakowanych nim produktów, oraz wycena wartości godziwej w/opisanego segmentu uproszczona lub szczegółowa.

Jak przebiega proces obsługi?

Na wstępie prosimy o wypełnienie przesłanego drogą elektroniczną kwestionariusza porządkującego informacje na temat zlecenia. 

 

ZAPYTAJ O WYCENĘ ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, INNEGO AKTYWA NIEMATERIALNEGO

ZAPYTAJ O WYCENĘ ZNAKU TOWAROWEGO, PATENTU, INNEGO AKTYWA NIEMATERIALNEGO

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

 Na tej podstawie przygotowywana jest oferta. W przypadku jej akceptacji, usługa rozpoczyna się od wizyty w przedsiębiorstwie lub organizacji zleceniodawcy i konsultacji z nim oraz zbierania danych. Opracowywane są raporty w wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą, a następnie odbywa się ich prezentacja multimedialna. 
W przypadkach niewymagających bezpośredniego kontaktu lub w przypadkach szczególnych dane są odbierane w formie elektronicznej i taką też formę ma opracowany raport konsultingowy. Jest on przesyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?