WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Na czym polega przygotowanie opracowania?

Standardowa analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przeprowadzana w ceu wyceny całego przedsiębiorstwa, jego akcji i udziałów w przedsiębiorstwie obejmuje następujące obszary: 

  • Charakterystyka otoczenia ekonomicznego i jego wpływ na perspektywy rozwojowe badanej jednostki.
  • Analiza sfery zarządzania i schematu funkcjonalnego jednostki [organizacja, łańcuch wartości].
  • Analiza źródeł przychodów jednostki: struktura sprzedaży wg odbiorców - struktura sprzedaży wg asortymentów  - dynamika sprzedaży produktów / usług oraz towarów [realna, nominalna] - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe.
  • Analiza kosztów operacyjnych: struktura kosztów wg rodzaju [udział w sprzedaży] - pozostałe koszty operacyjne - koszty finansowe.
  • Analiza rachunków zysków i strat w badanym okresie: analiza pionowa i pozioma - przetworzenie rachunku zysków i strat wg metody pośrednich sald zarządzania - analiza trendów kształtujących przychody i koszty - analiza wskaźnikowa [wskaźniki efektywności operacyjnej].
  • Analiza struktury bilansu: aktywa [analiza pionowa i pozioma] - pasywa [analiza pionowa i pozioma] - przetworzenie bilansu [analiza ryzyka struktury bilansowej] - analiza wskaźnikowa [wskaźniki struktury finansowania, wskaźniki płynności, wskaźniki efektywności zarządzania].
  • Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych: opracowanie własnej wersji sprawozdania z przepływów pieniężnych [do celów analizy finansowej] w przypadku braku oryginalnego sprawozdania księgowego - analiza struktury przepływów pieniężnych jednostki w badanym okresie - analiza wskaźnikowa [wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych].
  • Pomiar wskaźników syntetycznych dla przedsiębiorstwa [analiza 5 wskaźników] z oszacowaniem takich parametrów finansowych, jak: skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu [NOPLAT] - wartość kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo - stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego [ROIC / ROCE].
  • Podsumowania i wnioski: - analiza SWOT - wartość dziedziny [sektora] - identyfikacja kluczowych czynników sukcesu - matryca trendów - ocena pozycji konkurencyjnej jednostki [kolumny strategiczne Arthura D’Little], - rekomendacje.

Jak przebiega proces obsługi?

Na wstępie prosimy o wypełnienie przesłanego drogą elektroniczną kwestionariusza porządkującego informacje na temat zlecenia.

ZAPYTAJ O WYCENĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, AKCJI, UDZIAŁÓW

ZAPYTAJ O WYCENĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, AKCJI, UDZIAŁÓW

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.
UWAGA: Należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
Wiadomość została poprawnie wysłana. Proszę sprawdzić e-maila z potwierdzeniem.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Na tej podstawie przygotowywana jest oferta. W przypadku jej akceptacji, usługa rozpoczyna się od wizyty w przedsiębiorstwie lub organizacji zleceniodawcy i konsultacji z nim oraz zbierania danych. Opracowywane są raporty w wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą, a następnie odbywa się ich prezentacja multimedialna. 
W przypadkach niewymagających bezpośredniego kontaktu lub w przypadkach szczególnych dane są odbierane w formie elektronicznej i taką też formę ma opracowany raport konsultingowy. Jest on przesyłany do odbiorcy pocztą elektroniczną.

 

 

Zaufali nam m.in.:
Siemens Finance mBank Węglokoks Prokuratury Okręgowe Phytopharm Klęka Sądy Okręgowe mLeasing PKO Leasing Kancelarie Komornicze Metal Technologii Boryszew Tenso Związek Banków Polskich Sądy Administracyjne City Bank Handlowy Politechnika Warszawska BNP Paribas Politechnika Wrocławska Elektrobud Szpitale Kliniczne Grupa Azoty Administracja Skarbowa Banki Spółdzielcze Millenium Leasing
i inni. Jak możemy być Państwu pomocni?